University Hospital Pellegrin

University Hospital Toulouse

University Hospital R. Salengro

Klinikum Ludwigshafen

Hospital Chomutov

Regional Hospital Mladá Boleslav

Regional Hospital Příbram

Hospital Vyškov

General University Hospital in Prague

Military University Hospital Prague